คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ท.เกียรติศักดิ์ จรรยาสุทธิวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุทัศน์ ชยากินนโท
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระวิจิตรสุนทระรรม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : คุณสมัย บำรุงกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : คุณลลิตา นวเลิศปรีชา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : คุณเซี่ยมหงษ์ ฐิติสมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : คุณนภดล ทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : คุณครูแสงเพชร คงเกียรติจิรา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : คุณงามจิตร เกษชุมพล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.มนตรี เพชรจรุงพร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณศิริลักษณ์ อุบลพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : คุณวิลาวัณย์ โขสูงเนิน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ