กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธวัชชัย สมศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกษมาพร สิงหรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาววรพรรณ อรรคบุตร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

MR.Michale Maines
ครูต่างชาติ

นางสาววิยะดา สีหะวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3