กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธวัชชัย สมศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกษมาพร สิงหรัตน์

นางสาววรพรรณ อรรคบุตร

MR.Michale Maines
ครูต่างชาติ

นางสาววิยะดา สีหะวงษ์
ครู คศ.3