กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุวรรณา กิ่งสกุล
ครู คศ.3

นายวิชัย ทัดเทียม
ครู คศ.3

นายธนะชัย ใยขันธ์
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ ใยขันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวผุสดี โกฎิทอง
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรลดา สิริเกียรติ

นายเอกภพ มะโรณีย์

นางสาวญาณิกา ลาลุน

นางสาวนงลักษณ์ พันธ์วิไล