กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวดลหทัย เกษชุมพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอารญา ระดมเล็ก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชนสิษฎ์ กระมล
ครู คศ.1

นายสุภาพ ทองมี
ครู คศ.2

นางเอมอัฌชนา จันทร์อบ