กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสถิต สมพร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชยนันต์ ดาวเรือง

นายณัฐพล คำผาย

นางนิ่มนวล ภาโนชิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2