กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจวบจิตร รุ่งโรจน์
ครู คศ.3

นายภูวิศ โตไทยะ

นางสาววัชนา นรสาร
ครู คศ.2

นางศิริพร รัตนวงศ์
ครู คศ.3

นางภัทรา ปลื้มชิงชัย
ครู คศ.3