กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจอมภพ คิ้วแดง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมงคล จำเริญ
ครู คศ.3

นายเสถียร สีสรรค์
ครู คศ.3

นางนิ่มนวล ภาโนชิต
ครู คศ.2

นางสาวจิดาภา แถวทัศน์

นางสาวคำทิพย์ ทาวรรณ์
ครู คศ.2

นางนันทภัค ผลบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววราภรณ์ พันธ์เพ็ง
ครู คศ.3