กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจอมภพ คิ้วแดง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมงคล จำเริญ
ครู คศ.3

นายเสถียร สีสรรค์
ครู คศ.3

นางนิ่มนวล ภาโนชิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวจิดาภา แถวทัศน์

นางสาวคำทิพย์ ทาวรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางนันทภัค ผลบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววราภรณ์ พันธ์เพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3