กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประทุม บุญสมยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฏฐนันทน์ สีหะวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมณิภา เรืองสินชัยวานิช
ครู คศ.3

นางวิภาดา ชัยสุวรรณ
ครู คศ.2

นางพัทธวรรณ ดาวเรือง
ครู คศ.2

นางวัชรินทร์ คำผุย
ครู คศ.2