กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรรยา พันธ์วรการ
ครู คศ.3

นางวิจิตรา จันทร์ศรี
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางศิริพร รัตนวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางยุคลธร มะณีศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางประกายแก้ว ชุปวา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางเรวดี สีหะวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางศิริขวัญ นาราช
ครู คศ.2

นางสาวชลิดา อโนราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางรุ่งนภา เจือจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางชนัญญา ประสานพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางศาตพร พรมสำลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสวลักษณ์ พันธ์จรูญศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางปุณิกา แก้วจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3