กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรรยา พันธ์วรการ
ครู คศ.3

นางวิจิตรา จันทร์ศรี
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริพร รัตนวงศ์
ครู คศ.3

นางยุคลธร มะณีศักดิ์
ครู คศ.3

นางประกายแก้ว ชุปวา
ครู คศ.3

นางเรวดี สีหะวงษ์
ครู คศ.2

นางศิริขวัญ นาราช
ครู คศ.2

นางสาวชลิดา อโนราช
ครู คศ.3

นางรุ่งนภา เจือจันทร์
ครู คศ.2

นางชนัญญา ประสานพันธ์
ครู คศ.3

นางศาตพร พรมสำลี
ครู คศ.3

นางสวลักษณ์ พันธ์จรูญศักดิ์
ครู คศ.2

นางปุณิกา แก้วจันทร์