ปฐมวัย

นางสิริวรรณ ธีรวุฒิอุดม
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางกรรณิกา พุทธพรหม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางไพบูลย์ ลาธุลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางมณีรัตน์ แก้วสุข
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอำนวย ศรีภา

นางสาวชมัยพร สุภราช

นางรุ่งนภา ดวงตา

ว่าที่ ร.ต.อณัณศิณา พลงาม

นางสาวธัญรัตน์ จวงพันธ์

นางดอกเอื้อง วงศ์วิรัตน์

นางอุไร ปลื้มใจ

นางสาวจิราพร แหวนเงิน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวจุฬาลักษณ์ วรพุฒ

นางสาวกัญญาวีร์ ทองเพ็ชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2