แผนงบประมาณประจำปี 2560
แผนปฏิบัติประจำปีบประมาณ (อ่าน 177) 05 ก.ค. 60
แผนยุทธศาสตร์การศึกษา (อ่าน 172) 05 ก.ค. 60
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (อ่าน 182) 05 ก.ค. 60
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 204) 05 ก.ค. 60