แผนงบประมาณประจำปี 2560
แผนปฏิบัติประจำปีบประมาณ (อ่าน 49) 05 ก.ค. 60
แผนยุทธศาสตร์การศึกษา (อ่าน 44) 05 ก.ค. 60
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (อ่าน 52) 05 ก.ค. 60
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 69) 05 ก.ค. 60