ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ทัดเทียม
ตำแหน่ง : รก.รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดทวี รัตนวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอารญา ระดมเล็ก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฏฐนันทน์ สีหะวงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :