พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

1.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.       พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน

3.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการด้านสุขภาพ อนามัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.       พัฒนาอาคาร สถานที่ บริเวณภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สวยงาม

 

เป้าประสงค์

1.       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนและของชาติ

2.       นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3.       นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน

4.       มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ที่สวยงามและปลอดภัย

 

ตัวชี้วัด

1.       ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การสอบ O – NET  ไม่ต่ำกว่า 50 %

2.       ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

3.       ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม และ จริยธรรม

4.       ร้อยละ 90 ของนักเรียนปราศจากภาวะทุพโภชนาการ

5.       จำนวนนักเรียนอ่านออก เขียนได้ ครบ 100 %

6.       ร้อยละของนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

 

ยุทธศาสตร์

1.       พัฒนาครูและบุคลากร

2.       พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน

3.       พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการสอน

4.       พัฒนาระบบสารสนเทศ

5.       พัฒนาอาคาร สถานที่

 

แนวทางการพัฒนา

1.       พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

2.       พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้

3.       ส่งเสริมสนับสนุน การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์

4.       พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

5.       พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้