วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้   อยู่อย่างพอเีพียง
 
ภูมิทัศน์สวยงาม     สืบสานภูมิปัญญา      บูรณาการสู่อาเซียน