ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

 

ชื่อและที่ตั้ง

    โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี)  ตั้งอยู่เลขที่  1502 / 60  ถนน ชัยสวัสดิ์  ตำบลเมืองใต้ . อำเภอเมืองศรีสะเกษ 

จังหวัด ศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  33000   โทรศัพท์ 045 – 612904  สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย , ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  มีพื้นที่ 16 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา

 

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเจียงอี)   เปิดเมื่อวันที่  6 สิงหาคม  479 โดยขุนเจิมประสาท  นายอำเภอเมืองศรีสะเกษเป็นประธาน พร้อมด้วยขุนวุฒิบุตรศึกษากร  ศึกษาธิการอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  และเจ้าคณะอำเภอเมืองร่วมทำพิธีเปิด มีนักเรียน 116 คน เป็นชาย 83 คน หญิง 33 คน นายผล  ศิลารักษ์  เป็นครูใหญ่  นายลำพูน  รุกช่วง และนายพิมพ์  จันทา  เป็นครูน้อย  พระเกษตรศิลาจาร (ทอง)  เป็นผู้อุปการะโรงเรียน  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ชื่อโรงเรียนเมืองเก่า  (วัดเจียงอี)   

          วันที่ 2 กันยายน 2480 โอนจากโรงเรียนประชาบาลมาเป็นโรงเรียนเทศบาล นายมาก  สงวนสูง เป็นผู้รักษาการครูใหญ่  เพราะครูใหญ่ไปช่วยราชการที่แผนกศึกษาธิการจังหวัด

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2484 นายนิรัตน์  หลาวทอง รักษาการแทนครูใหญ่  .. 2486  ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดเจียงอีมาตั้งใหม่  ณ ที่ตั้งปัจจุบันรวมเนื้อที่  16  ไร่  2  งาน  97 ตารางวา และได้โอนโรงเรียนกลับไปเป็นโรงเรียนประชาบาลอีกครั้ง  จนกระทั้งวันที่ 28 กันยายน 2488  ได้โอนตัวอาคารและทรัพย์สินกลับไปเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)  มีนายสุเทพ  พูลแก้ว  เป็นครูใหญ่ดำเนินการขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการต่อมานายสุเทพ  พูลแก้ว  ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการประถมศึกษา  จึงแต่งตั้งนายขจร  ธรรมศิริ  รักษาการแทนครูใหญ่

          วันที่ 1 มกราคม  2492 ทางราชการได้ยุบเลิกตำแหน่งผู้ตรวจการประถมศึกษา นายสุเทพ  พูลแก้ว กลับมาเป็นครูใหญ่  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2499  ได้เปิดสอนชั้นมัธยมปีที่ 1 นายณรงค์  หลาวทอง  เป็นครูประจำชั้น  ปี 2501  ได้แยกครู  และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3  ออกไปตั้งเป็นโรงเรียนใหม่ชื่อ  โรงเรียนเมืองศรีสะเกษ  มีอักษรย่อว่า ศ..  มีนายณรงค์  หลาวทอง  เป็นครูใหญ่

          วันที่ 1 เมษายน 2506 ได้โอนโรงเรียนกลับมาเป็นโรงเรียนเทศบาล รวมเรียกว่า  โรงเรียนเทศบาล 1  (วัดเจียงอี)  มีนายสุเทพ  พูลแก้ว  เป็นครูใหญ่  เปิดสอนชั้น ป. 1 – 7  มีครูทั้งหมด  13  คน  ภารโรง  1  คน  ดำเนินงานขึ้นตรงต่อเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

          นายผล           ศิลารักษ์                    ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่   ปี 2479

          นายมาก                    สงวนสุข           รักษาการครูใหญ่ ปี 2480

          นายนิรัตน์        หลาวทอง        รักษาการครูใหญ่ ปี 2484

          นายสุเทพ        พูลแก้ว           ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่   ปี 2488

          นายขจร          ธรรมศิริ          รักษาการครูใหญ่ ปี 2490

          นายสุเทพ        พูลแก้ว           ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่   ปี 2492

          นายณรงค์        หลาวทอง        ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่   ปี 2501

          นายสุเทพ        พูลแก้ว           ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่   ปี 2506

นางยุพยง         ทองดี             ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่   ปี 2517

          นายสาธิต        รัตนา             ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่   ปี 2523

          นางนิภาพร       จรรยาสุทธิวงศ์   ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่   ปี 2529

          นางนิภาพร       จรรยาสุทธิวงศ์   ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ปี 2537 – 2544

          นายอัครนิตย์     เสนาะ            ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ปี 2544 – 2547

          นายชัยชนะ       ผลาพงศ์         ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ปี 2547 – ปัจจุบัน

          ในปีการศึกษา  2537   ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา  รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จนถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

          ในปีการศึกษา  2538   ได้เปิดรับนักเรียนชั้นปฐมวัย  โดยการจัดการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  และการบริหารอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน

          ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)  ได้จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ  คือ

-          ระดับก่อนประถมศึกษา

-          ระดับประถมศึกษา

-          ระดับมัธยมศึกษา

สภาพชุมชน

          ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลซึ่งมีชุมชนต่าง ๆ  อยู่รายรอบ  ดังนี้

-          ชุมชนศรีมงคล

-          ชุมชนหนองกะลา

-          ชุมชนวัดเจียงอี

-          ศูนย์การค้า

โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันในส่วนที่ชุมชนเป็นผู้รับบริการจากสถานศึกษาให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา